พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา
 • ประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน
พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
นายสมชัย เตชะวณิช
 • กรรมการ
 • กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์
 • กรรมการ
 • กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์
 • กรรมการ
 • กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
นางราตรีมณี ภาษีผล
 • กรรมการ
 • กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล