นางสาวไขศรี อุทัยวรรณ์
  • ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา
  • ประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน