นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์

นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์

 • กรรมการ
 • กรรมการการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), High Distinction, University of Michigan, Ann Arbor, USA
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Certification Program (DCP 300/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Advanced Management Program, Harvard Business School (AMP 192/2017)
 • Decentralized Finance and Blockchain, Chulalongkorn University (2022)
 • Bain APAC Executive Digital Immersion, Beijing (2017)
 • Bain Executive Digital Immersion, Silicon Valley, (2016)
 • CEDI-BABSON Entrepreneurial Leadership Program, Babson College (2013)
 • Pacific Rim Bankers Program, Foster School of Business, University of Washington (2011)
 • CFA ("Chartered Financial Analyst") Charter holder (2002)
 • การอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีปี 2566
 • E-learning CFO’s Refresher Course ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Director Certification Program (DCP 300/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
พฤศจิกายน 2566 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2565 - ตุลาคม 2566
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน และทำหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานควบคุมบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2562 - 2565
ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2557 - 2561
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผนจัดหาน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 - 2557
ผู้อำนวยการอาวุโส Commercial Banking Group ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ OKEA ASA - Oslo Stock Exchange (OSE)
 • กรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ BCP Trading Pte. Ltd.
 • กรรมการ บริษัท บีซีพีอาร์ จำกัด
 • กรรมการ BCPR Pte.Ltd.
 • กรรมการ บริษัท บีซีวี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีซีวี อินโนเวชั่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท BCP Innovation Pte.Ltd.
 • กรรมการ บริษัท วินโนหนี้ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท มีที่มีเงิน จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:
ไม่มี