09 พฤษภาคม 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท (เพิ่มเติม)
08 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
08 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
08 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
08 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
25 เมษายน 2567
สรุปข้อมูลสำคัญรายธุรกิจประจำไตรมาส 1 ปี 2567 (แก้ไขเพิ่มเติม)
24 เมษายน 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท
24 เมษายน 2567
แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
23 เมษายน 2567
สรุปข้อมูลสำคัญรายธุรกิจประจำไตรมาส 1 ปี 2567
10 เมษายน 2567
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
08 มีนาคม 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัท
23 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 การเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 การปรับโครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัท การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการคำนวณราคาทุนของสินค้าคงเหลือ (เพิ่มเติม)