21 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการใหม่และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
21 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
21 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
21 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
01 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปข้อมูลสำคัญรายธุรกิจประจำไตรมาส 4 ปี 2566
28 ธันวาคม 2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
20 ธันวาคม 2566
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
15 ธันวาคม 2566
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก การเพิ่มจำนวนกรรมการตรวจสอบ การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และ การปรับโครงสร้างองค์กร
24 พฤศจิกายน 2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
16 พฤศจิกายน 2566
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของบริษัทฯ
15 พฤศจิกายน 2566
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
15 พฤศจิกายน 2566
การปรับโครงสร้างองค์กร การสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และ การแต่งตั้งรักษาการผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายงานการเงินและบัญชี (Acting Chief Finance Officer)