การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
วัน เวลา สถานที่
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 12 มีนาคม 2567