พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา
พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา
 • ประธานคณะกรรมการการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
 • กรรมการอิสระ
 • คณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์
พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
นายสมชัย เตชะวณิช
นายสมชัย เตชะวณิช
 • กรรมการ
 • กรรมการการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์
นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์
 • กรรมการ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์
นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์
 • กรรมการ
 • กรรมการการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
นางราตรีมณี ภาษีผล
นางราตรีมณี ภาษีผล
 • กรรมการ
 • กรรมการการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท