คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไร พอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ และจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท และขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อพิจารณา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แท้จริงอาจมีความแตกต่าง โดยอาจสูงหรือต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ ในนโยบายดังกล่าวข้างต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงเรื่องต่างๆ

อัตราการจ่ายเงินปันผล

(บาทต่อหุ้น)

การจ่ายเงินปันผล

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) ประกาศที่เกี่ยวข้อง
21/02/2567 11/03/2567 09/05/2567 เงินปันผล 0.25
13/03/2566 03/05/2566 22/05/2566 เงินปันผล 0.30 -
08/09/2565 21/09/2565 06/10/2565 เงินปันผล 0.50 -
10/03/2565     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 -
12/03/2564     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 -
13/03/2563     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 -
14/03/2562 03/05/2562 21/05/2562 เงินปันผล 0.10 -
04/09/2561 19/09/2561 02/10/2561 เงินปันผล 0.20 -
14/03/2561 03/05/2561 22/05/2561 เงินปันผล 1.00 -
20/03/2560     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 -
11/03/2559     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 -
12/03/2558     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 -
21/03/2557     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 -
14/03/2556 30/04/2556 23/05/2556 เงินปันผล 0.05 -
14/03/2555 04/05/2555 25/05/2555 เงินปันผล 0.05 -
02/09/2554 16/09/2554 29/09/2554 เงินปันผล 0.20 -
14/03/2554 09/05/2554 26/05/2554 เงินปันผล 0.20 -
25/03/2553 04/05/2553 26/05/2553 เงินปันผล 0.25 -
31/08/2552 11/09/2552 28/09/2552 เงินปันผล 0.25 -