รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % หุ้น
1. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 2,642,157,198 76.34
2. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 141,311,700 4.08
3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 141,311,700 4.08
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 40,867,411 1.18
5. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 38,915,577 1.12
6. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 18,150,000 0.52
7. กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 17,246,400 0.50
8. สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 16,870,000 0.49
9. นาย ชาญ โสภณพนิช 14,680,000 0.42
10. สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (2) 14,591,233 0.42