รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % หุ้น
1. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2,642,157,198 76.34
2. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 132,311,700 3.82
3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 132,311,700 3.82
4. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 43,057,477 1.24
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 31,014,395 0.90
6. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 25,000,000 0.72
7. สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 18,401,800 0.53
8. กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 16,954,400 0.49
9. สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (2) 15,922,833 0.46
10. นายชาญ โสภณพนิช 14,680,000 0.42

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมด 3,460,858,000 หุ้น