บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์รับฝากฯ)

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 
0 2009 9999 (Call Center)

ให้บริการทั้งด้านการออกใบหลักทรัพย์ ทะเบียนผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลทั้งทางเช็คหรือโอนเข้าบัญชี ใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือบริการด้านอื่นๆ โดยตรงกับผู้ถือหุ้นในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์รับฝากฯ TSD call center หมายเลข 0 2009 9999