งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2567
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2567
เอกสารนำเสนอ
เอกสารสำหรับนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2567
Maybank IBG : Thai Refinery Day
เอกสารนำเสนอ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567
แบบ 56-1 One Report 2566
งบการเงิน
ประจำปี 2566
ไตรมาสที่ 3/2566
ไตรมาสที่ 2/2566
ไตรมาสที่ 1/2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2566
ไตรมาสที่ 3/2566
ไตรมาสที่ 2/2566
ไตรมาสที่ 1/2566
เอกสารนำเสนอ
เอกสารสำหรับนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4/2566 และ ปี 2566
เอกสารสำหรับนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2566
เอกสารสำหรับนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2566
เอกสารสำหรับนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2566
แบบ 56-1 One Report 2565
งบการเงิน
ประจำปี 2565
ไตรมาสที่ 3/2565
ไตรมาสที่ 2/2565
ไตรมาสที่ 1/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2565
ไตรมาสที่ 3/2565
ไตรมาสที่ 2/2565
ไตรมาสที่ 1/2565
เอกสารนำเสนอ
เอกสารสำหรับนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4/2565 และ ปี 2565
เอกสารสำหรับนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2565
เอกสารสำหรับนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2565
เอกสารสำหรับนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2565