งบการเงิน
ประจำปี 2566
ไตรมาสที่ 3/2566
ไตรมาสที่ 2/2566
ไตรมาสที่ 1/2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2566
ไตรมาสที่ 3/2566
ไตรมาสที่ 2/2566
ไตรมาสที่ 1/2566
เอกสารนำเสนอ
เอกสารสำหรับนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2566
เอกสารสำหรับนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2566
เอกสารสำหรับนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2566
แบบ 56-1 One Report 2565
งบการเงิน
ประจำปี 2565
ไตรมาสที่ 3/2565
ไตรมาสที่ 2/2565
ไตรมาสที่ 1/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2565
ไตรมาสที่ 3/2565
ไตรมาสที่ 2/2565
ไตรมาสที่ 1/2565
เอกสารนำเสนอ
เอกสารสำหรับนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4/2565 และ ปี 2565
เอกสารสำหรับนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2565
เอกสารสำหรับนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2565
เอกสารสำหรับนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2565
แบบ 56-1 One Report 2564
งบการเงิน
ประจำปี 2564
ไตรมาสที่ 3/2564
ไตรมาสที่ 2/2564
ไตรมาสที่ 1/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2564
ไตรมาสที่ 3/2564
ไตรมาสที่ 2/2564
ไตรมาสที่ 1/2564
เอกสารนำเสนอ
เอกสารสำหรับนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4/2564 และ ปี 2564
เอกสารสำหรับนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2564
เอกสารสำหรับงาน Thailand Focus 2021: Thriving in the Next Normal
เอกสารสำหรับนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2564
เอกสารสำหรับงาน CLSA Thailand Small/Midcap Gems Access Day
เอกสารสำหรับนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2564