ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566

สินทรัพย์รวม

ล้านบาท
รายได้รวม

ล้านบาท
EBITDA

ล้านบาท
สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

รายได้รวม

(ล้านบาท)

EBITDA

(ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน 2563 2564 2565 Q3/2566
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 61,378 70,055 85,541 73,815
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 47,019 50,847 58,337 43,725
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 14,359 19,208 27,204 30,090
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2563 2564 2565 Q3/2566
รายได้รวม (ล้านบาท) 126,672 172,878 263,000 58,680
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) (4,736) 10,618 17,293 7,084
EBITDA (ล้านบาท)*(1) (7,245) 8,783 14,659 6,267
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) (7,910) 4,444 9,509 4,600
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)*(2) (2.29) 1.28 2.75 1.33
อัตราส่วนทางการเงิน 2563 2564 2565 Q3/2566
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) (6.2%) 2.6% 3.6% 7.8%
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) (20.1) 28.3 39.0 35.3
อัตราส่วนหนี้สินรวมที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.0 1.5 1.3 0.8
ผลการดำเนินงาน 2563 2564 2565 Q3/2566
ปริมาณน้ำมันดิบที่นำเข้ากลั่น (พันบาร์เรลต่อวัน) 115 123 131 107
ค่าการกลั่น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล) (3.6) 7.5 9.4 19
ค่าการกลั่นพื้นฐาน (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล) *(3) 1.4 3.1 9.0 11.3
จำนวนสถานีบริการ (สถานี) 702 731 802 833
  • 1 ปรับปรุงย้อนหลังเพื่อสะท้อนกำไรขั้นต้นก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย กำไรขาดทุนจากอัตราและเปลี่ยนต่างประเทศ และขาดทุนจากการด้อนค่าสินทรัพย์
  • 2 คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน จำนวน 3,461 ล้านหุ้น
  • 3 สะท้อนปริมาณการผลิตที่คำนวณจากราคาตลาดอ้างอิงและปริมาณการใช้น้ำมันดิบที่คำนวณจากต้นทุนทดแทนในปัจจุบัน