นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
 • ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
นางราตรีมณี ภาษีผล
 • กรรมการ
 • กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
นายวีรศักดิ์ โฆษิตไพศาล
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
นางสาวไขศรี อุทัยวรรณ์
 • ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
นางสาวประจิต หาวัตร
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา
 • ประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน
พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน
นายสมชัย เตชะวณิช
 • กรรมการ
 • กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์
 • กรรมการ
 • กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์
 • กรรมการ
 • กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล