บริษัทฯ ยอมรับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคนซึ่งครอบคลุมสิทธิ ในการซื้อขายหรือโอนหุ้นอย่างเป็นอิสระ การเข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็น การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการ ประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา คัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

และการใช้สิทธิออกเสียง ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือการถอดถอน กรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ยอมรับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคนซึ่งครอบคลุมสิทธิ ในการซื้อขายหรือโอนหุ้นอย่างเป็นอิสระ การเข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็น การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการ ประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา คัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการใช้สิทธิออกเสียง ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือการถอดถอน กรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวนเงินค่าสอบบัญชี การประกาศจ่ายเงินปันผล การกำหนด หรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษที่ต้องใช้มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติ เป็นต้น โดยในการประชุม ผู้ถือหุ้นนั้นจะมีผู้บริหารที่มีความรู้และเกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย

ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมที่ถูกเสนอ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับการ ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งอย่าง เพียงพอตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยังอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ เลือกสถานที่จัดการประชุมที่มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงเพื่อให้ ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ เป็นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบันส่งเอกสารการ ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกจัดทำตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียงเพื่อความรวดเร็ว และได้จัดเตรียม อากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะอีกด้วย