นายวีรศักดิ์ โฆษิตไพศาล
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการอิสระ
นางสาวไขศรี อุทัยวรรณ์
  • ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
นางสาวประจิต หาวัตร
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ