พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์

พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 31
 • หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารปืนใหญ่ รุ่นที่ 26
 • หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารปืนใหญ่ รุ่นที่ 35
 • หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 71
 • หลักสูตร International Defence Management Course (U.S.A)
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58
 • ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
ที่ปรึกษา บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2564
ปลัดกระทรวงกลาโหม
2563
เสนาธิการทหารบก
2562
รองเสนาธิการทหารบก
2561
เจ้ากรมข่าวทหารบก
2559
รองเจ้ากรมข่าวทหารบก
2557
ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหารบก
2552
รองผู้บัญชาการโรงเรียนข่าวทหารบก
2548
ผู้อำนวยการกองแผนและฝึก กรมข่าวทหารบก
2543
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตัน
2536
หัวหน้าแผนก กรมข่าวทหารบก
2534
นายทหารยุทธการและการฝึก กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๑ รักษาพระองค์
2527
ผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๑ รักษาพระองค์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ปรึกษา บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:
ไม่มี